Asbestsanering

Har du asbest i ditt hus eller lägenhet? Behöver du hjälp med en asbestsanering? Storgruppen har flera års erfarenhet av asbestsanering. Vi på Storgruppen hjälper både privatpersoner och företag.

Vi hjälper till med att göra en analys av material efter asbest. Vi kommer ut och tar med oss en provbit som vi sedan lämnar in hos ett auktoriserat företag som gör analysen. Svar kan ges inom 24 timmar.


Risker med asbest

Asbest är en långfibrig mineral som bildar tunna fibrer som är hälsofarliga. De små asbestfibrerna tas upp i dina lungor och kommer inte att varken brytas ned eller försvinna. Lungorna kommer att fortsätta att arbeta som vanligt vilket resulterar i att mer lungvävnad bildas under tiden. Du riskerar därmed att drabbas av en rad olika lungsjukdomar.

Förekommande av asbest

Asbest finns ibland annat i olika ljud- och värmeisolerande föremål. Med asbest får ett material lång livstid, blir värmetålig och får en hög hållfasthet. Inom byggbranschen är det därför vanligt förekommande med föremål som innehåller någon form av asbest. Problemet är att små partiklar av asbest kan frigöras i samband med rivning på bygget vilket är en hälsorisk för personerna som vistas i området. Då är det viktigt att först göra en asbestsanering innan någon får befinna sig i närheten av platsen.

Asbest har använts inom många olika områden och i många produkter, till exempel i:

  • asbestcementskivor (eternit) för tak och väggar
  • som tillsats till murbruk och fix/fog
  • armerad plast, elkablar och golvmaterial
  • isoleringsmaterial
  • packningar

Sjukdomar orsakade av asbest

Mesoteliom

Mesoteliom är en mycket allvarlig cancerform och varje år drabbas ett drygt hundratal personer i Sverige. Flertalet av dessa har fått sjukdomen genom yrkesmässig asbestexponering långt tillbaka i tiden. Begreppet asbestexponering betyder att man utsätts för asbest. Mesoteliom uppträder först många år efter det att asbestexponeringen började (vanligen 20-40 år). Sjukdomen kan förekomma även efter exponering vid låga halter asbest och det finns ingen känd säker lägsta exponeringsgräns för asbest. Mesoteliom kan sitta i lungsäcken eller i bukhinnan.

Lungcancer

Asbest kan också orsaka lungcancer. Sådan lungcancer skiljer sig inte åt från den som man kan få som rökare. Risken beror på hur mycket asbest man utsatts för. Vissa undersökningar visar att till exempel isoleringsarbetare som under många år arbetat med asbest har haft en cirka femfaldig riskökning för lungcancer. Personer som har arbetat länge på varv där asbest förekommer har ofta haft en fördubblad risk. Grupper med lägre exponering har lägre risk. Både rökare och ickerökare drabbas. Rökning tillsammans med asbestexponering ger betydande samverkanseffekter när det gäller lungcancer. Eftersom rökare redan från början löper en betydligt högre risk innebär det att risken för rökande asbestarbetare är särskilt hög.

Asbestos

Asbestos innebär en ökning av mängden bindväv i lungorna (lungfibros), som leder till nedsättning av lungfunktionen och till invaliditet på grund av andningssvårigheter. Asbestos drabbar bara den som utsatts för mycket höga halter asbest under lång tid. Asbestos finns i olika svårighetsgrader och om sjukdomen upptäcks tidigt kan man genom att stoppa exponeringen göra så att sjukdomen avstannar eller utvecklas mycket långsamt. Hälsokontroller av asbestexponerade innehåller undersökningar som ska upptäcka denna sjukdom tidigt, bland annat lungröntgen och spirometri.

Pleuraplack

Om asbestfibrer fastnat på lungsäcksbladet kan detta leda till förtjockningar av bindväv, så kallad pleuraplack, som senare kan förkalkas. Förtjockningarna bildas i lungsäcken mot diafragman, men även vid hjärtsäcken. Plack kan även bildas i bukhinnan, sannolikt genom nedsvald asbest. Pleuraplack ger i regel inte upphov till besvär eller funktionsnedsättning, men det finns undantag. Förtjockningarna bör betraktas som ett tecken på asbestexponering. Lungsäcksutgjutningarna ger i regel inte heller upphov till besvär, men de tenderar att återkomma.

Analys av asbest

Vi hjälper till med att göra en analys av material efter asbest. Vi kommer ut och tar med oss en provbit som vi sedan lämnar in hos ett auktoriserat företag som gör analysen. Svar kan ges inom 24 timmar.

Anpassad helhetslösning

Vi hjälper dig med en analys för att sedan göra en anpassad helhetslösning utifrån just din situation. Vi garanterar dig ett väl genomfört saneringsarbete för att garantera dig ett asbestfritt resultat.

Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert på asbestsanering